Kalkulator bodova

Kalkulator

Socijalni status podnosioca prijave

Da li podnosilac prijave, u kalendarskoj godini kada je raspisan javni poziv, ima manje ili maksimalno navršenih 40 godina života.

(Ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice ili preduzetnik)

Da Ne

(Ukoliko je podnosilac prijave privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, 50% ili više vlasnika privrednog društva, odnosno članova zemljoradničke zadruge, u kalendarskoj godini kada je raspisan javni poziv treba da ima manje ili maksimalno navršenih 40 godina života.)

Da li je podnosilac prijave osoba ženskog pola?

(Ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice ili preduzetnik)

Da Ne

(Ukoliko je podnosilac prijave privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, 50% ili više vlasnika privrednog društva, odnosno članova zemljoradničke zadruge treba da budu osobe ženskog pola.)

Udruživanje u svrhu osnaživanja pozicije u tržišnom lancu

Da li je podnosilac prijave član zemljoradničke zadruge, odnosno udruženja pčelara ukoliko je projekat vezan za sektor pčelarstva?

(Ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice)

Da Ne

(Ukoliko je podnosilac prijave preduzetnik, privredno društvo, odnosno zemljoradnička zadruga, Da li je podnosilac prijave član poslovnog udruženja, odnosno zadružnog saveza?)

Geografski i socio-ekonomski pokazatelji od značaja za sprovođenje projekta

Da li se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi na osnovu propisa kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi?

U slučaju da se projekat odnosi na na investicije u nabavku novih mašina i opreme podnosilac prijave mora imati prebivalište, odnosno sedište na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi minimalno 6 meseci pre momenta podnošenja prijave. Pogledajte listu mesta na linku.

Da Ne

Da li se mesto investicije nalazi u „nerazvijenim opštinamaˮ na osnovu uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave?

U slučaju da se projekat odnosi na na investicije u nabavku novih mašina i opreme podnosilac prijave mora imati prebivalište, odnosno sedište na području obuhvaćenom uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Pogledajte listu mesta na linku.

Da u lokalnoj samoupravi koja spada u III grupu prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava
Da u lokalnoj samoupravi koja spada u IV grupu prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava
Ne

Uticaj projekta na životnu sredinu i ublažavanje efekata klimatskih promene

Da li investicije predviđene projekom doprinose zaštiti životne sredine i/ili ublažavanju efekata klimatskih promena

Projekti iz oblasti primarne stočarske proizvodnje:
Investicije u nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti u svrhu unapređenja konkurentosti unutar sektora na koji se projekat odnosi, izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i distribuciju stajnjaka;
Nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog, tečnog ili tečnog stajnjaka

Da Ne

Da li podnosilac prijave sprovodi dobrovoljne standarde kao što je organska proizvodnja i/ili standard globalgap?

Sertifikovana organska proizvodnja/prerada

Da Ne

Posedovanje sertifikata globalgap

Da Ne

Kapacitet podnosioca prijave za realizaciju projekta

Da li podnosilac prijave ima završenu srednju školu IV stepena ili osnovne akademske studije?

(Ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice ili preduzetnik.)

Da - završena srednja škola IV stepena bilo kog usmerenja osim usmerenja u oblasti poljoprivrede, veterine ili prehrambenog usmerenja
Da - završena srednja škola IV stepena usmerenja u oblasti poljoprivrede, veterine ili prehrambenog usmerenja
Da - završene osnovne akademske studije bilo kog usmerenja osim u oblastima poljoprivrede, veterine ili tehnologije prerade poljoprivrednih proizvoda
Da - završene osnovne akademske studije u oblastima poljoprivrede, veterine ili tehnologije prerade poljoprivrednih proizvoda
Ne

(Ukoliko je podnosilac prijave privredno društvo ili zemljoradnička zadruga treba 50% ili više vlasnika privrednog društva, odnosno članova zemljoradničke zadruge ima završenu srednju školu IV stepena ili osnovne akademske studije)

Da li podnosilac prijave, ima saradnju sa pružaocima savetodavnih usluga -poljoprivrednim stručnim službama ili privatnim savetodavcima u domenu proizvodnje, odnosno prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda na koji se projekat odnosi?

Da Ne

Da li podnosilac prijave ima prethodno iskustvo od najmanje 3 godine, mereno u broju godina u aktivnom statusu, u registru poljoprivrednih gazdinstava?

Za fizička lica - kao nosilac porodičnog poljoprivrenog gazdinstva

Da Ne

Inovativnost projekta

Da li se projekat odnosi na investicije u nabavku nove opreme za digitalizaciju i/ili automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom

Da li projekat obuhvata investicije u gps sisteme i/ili upotrebu dronova

Da Ne

Da li projekat obuhvata investicije u digitalizaciju/automatizaciju proizvodnih/prerađivačkih sistema, koje uključuju i nabavku odgovarajućih softvera/aplikacija

Da Ne